จดโดเมน วันนี้ เพียง 450 บาทต่อปี ติดต่อสายด่วน : 089-067-2333,

รับ จดทะเบียนโดเมน สำหรับคนไทย

:: Home | Make Order | Prices | Transfer Domain | Renewal Domain | Edit Details/DNS | Edit URL FW/Mail FW ::

ถามตอบข้อสงสัย
- ต้องชำระเงินอย่างไร?
- นานมั้ยกว่าโดเมนจะใช้งานได้?
- เจ้าของที่แท้จริงคือ?
- แก้ไขแบบ Real-Time 24 hour?
- Real TLD?
- ย้ายมาจดกับ thaiename ต้องทำอย่างไรบ้าง
- หลักฐานการจดทะเบียนโดเมน .th
- วิธีการ จดโดเมน
- วิธีการขอใช้ โฮสฟรี
- วิธีการใช้งาน โดเมน Forward

เพิ่มเติม

การ โอนย้าย Registrar มาจดกับเรานั้นไม่ส่งผล ต่อการทำงานเดิมของท่านแม้แต่น้อย ท่านยังคง รับส่งเมล์ เข้าชมเว็บได้ปรกติ ไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น ในราคาที่ถูกกว่า

1.ต้องชำระเงินอย่างไร?

ตอบ สะดวกสบายไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้เกิดความเสี่ยง เพียงท่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่จัดส่งให้ ทางอีเมลล์ หลังจากท่านจดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะไปโดยตรงที่ธนาคาร โอนผ่าน ATM โอนผ่านทางโทรศัพท์ หรือ โอนทางอินเทอร์เนทก็ได้ทั้งนั้น หลังจากโอนแล้วให้ แฟกซ์ สลิป มาที่เบอร์ 02-2468073 หรือ กรอกข้อมูลยืนยันการชำระเงินได้ที่ http://www.thaiename.com/inform.php

2.นานมั้ยกว่าโดเมนจะใช้งานได้?

ตอบ ตามปรกติจะใช้เวลาราว 48-72 ชั่วโมง เพื่อให้ DNS Server ทั่วโลกอัพเดทข้อมูลได้ครบ ในความเป็นจริง ราว 1-2 วันก็ใช้งานได้แล้ว

3.เจ้าของที่แท้จริงคือ?

ตอบ เจ้าของที่แท้จริงคือท่านจะมีสิทธิ์ขาด ในการกระทำการทุกอย่างเกี่ยวกับโดเมน ไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนชื่อเจ้าของ เปลี่ยน Registrar โดยที่ทางเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย *** Tip: การเปลี่ยน Registrar นั้นจะมีเมล์ไปยัง admin กับ technical mail ดังนั้นเวลาจดทะเบียน ควรแน่ใจว่าเมล์ ทั้งสองอันนี้ จะต้องใช้งานได้ ตลอดอายุการใช้งานโดเมน

4.แก้ไขแบบ Real-Time 24 hour?

ตอบ ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดเมนของท่าน เช่น ชื่อที่ิยู่ อีเมลล์ ในโดเมน หรือเปลี่ยน DNS ท่านจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองและตลอดเวลา โดยไม่ต้องส่งเมล์มายังเราก่อน

5. Real TLD?

ตอบ TLD Top Level Domain คือโดเมนในระดับที่สูงสุด(เท่าที่ท่านจะมีได้ สูงสุดจริงๆ คือ .com .net .org) ดังนั้น ท่านจะสามารถเข้าถึงเว็บของท่านได้ เพียงพิมพ์ ชื่อโดเมนของท่าน จะมี www หรือ ไม่มีก็ได้ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

6.ย้ายมาจดกับ thaiename ต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ โดเมนของท่านต้องแจ้งย้ายก่อนหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน โดยเวลาที่เหลืออยู่ จะถูกบวกให้ อัตโนมัติ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อ การใช้งานเว็บเพจ หรือ อีเมลล์ แต่อย่างใด

7.เอกสาร การจด .co.th , .in.th , .or.th , .net.th , .ac.th

ตอบ
1. .co.th สามารถรับจดทะเบียนชื่อโดเมนได้จาก บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, องค์กรต่อไปนี้
1.1 บริษัท, องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย, องค์กรที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนแล้วจะปรากฏข้อความดังนี้
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย

หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ. 20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบท.ค. 0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
องค์กรต่างประเทศ
หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
หนังสือรับรองบริษัทที่เป็นบริษัทตัวแทนในประเทศไทย
จดหมายรับรองจากบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
1. รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
2. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน ในชื่อ xxx.co.th
กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมระบุชื่อโดเมนเนม xxx.co.th และ กกก.th โดย
1.2 ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ กรณีนี้จะไม่สามารถใช้ชื่อย่อ หรือใช้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด ของเครื่องหมายการค้า/บริการได้ เช่น coke ต้องจดทะเบียนเป็น coke.co.th
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ ซึ่งประกาศรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย
กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมระบุชื่อโดเมนเนม xxx.co.th และ กกก.th โดย

2. .in.th สำหรับบุคคล บริษัท และองค์กรที่ต้องการจดทะเบียน ชื่อโดเมนในหมวด .in.th
เป็นชื่อโดเมนที่ทีเอชนิคเปิดขึ้นใหม่เพื่อให้บริการจดชื่อโดยไม่จำกัดจำนวน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ชื่อโดเมนเชิงธุรกิจและชื่อโดเมนรายบุคคลมากขึ้น
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) ,หนังสือรับรององค์กร /club/group หรือ บัตรประชาชน พร้อมทั้งหลักฐาน การชำระค่า จดทะเบียนชื่อโดเมน

3. .ac.th สำหรับสถาบันการศึกษาโดยไม่แยกแยะประเภทว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย หรือสถาบัน ระดับอุดมศึกษา สถาบันที่ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
หนังสือจัดตั้งหน่วยงานการศึกษา
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรองหน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียนและรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นรับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของโรงเรียน

4. or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ทีเอชนิคอนุญาตให้องค์กรในกลุ่มนี้สามารถ จดทะเบียนชื่อโดเมน โดยไม่จำกัดว่าองค์กรต้องขึ้นทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามกฎหมาย หากแต่ต้องเป็นองค์กรที่มีสถานที่ติดต่อ มีโครงสร้างขององค์กรและวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีคณะกรรมการดำเนินงาน
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือหนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่ามีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมระบุชื่อโดเมนเนม xxx.or.th และ กกก.th โดย
Fax เอกสารมาที่ 0 2244 8264
E-mail : staff@thnic.net (จัดส่งในรูปแบบไฟล์)

5. .net.th สำหรับกลุ่มเครือข่ายซึ่งแยกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทแรกเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดบริการจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย(CAT) การขอจดชื่อโดเมนต้องมีหนังสือรับรองการประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเภทที่สองเป็นกลุ่มเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและการวิจัย เช่นเครือข่ายยูนิเน็ต(uni.net.th) เป็นต้น
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
หนังสือรับรองบริษัท และหนังสือรับรองจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่ง รับรองสถานะขององค์กรว่าเป็นผู้ให้บริการทางด้านเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ผู้ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต ว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานย่อยของผู้ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต นั้น -sub ISP

 

:: Home | Free Hosting | Promotion Hosting | Payment Confirm | Whois | FAQ | Contact Us | Site References ::